شناخت سموم شیمیایی در کشاورزی سموم شیمیایی یا حشره‌کش‌ها، علف کش‌ها و فنول‌ها از اصلی‌ترین مواد شیمیایی هستند که در کشاورزی برای مبارزه با آفات، علف‌های هرز و بیماری‌های...